Nieuwe privacywetgeving

terug naar overzicht

Dinsdag, 12 juni 2018

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, met de ingang van de AVG is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie. Door deze regelgeving is HSV De Goudwinde verplicht om haar leden op de hoogte te stellen van de nieuwe privacyverklaring van HSV De Goudwinde. Bijgevoegd vindt u de privacy verklaring. Hierin leest u wat wij met u gegevens doen en hoe u informatie, wijzigingen en bezwaar kunt maken.

PRIVACYVERKLARING VAN HSV De Goudwinde.

HSV De Goudwinde is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40122271. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Goudwinde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV De Goudwinde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij HSV De Goudwinde aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.een product of dienst afneemt bij HSV De Goudwinde (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2HSV De Goudwinde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.

1.3 HSV De Goudwinde kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV De Goudwinde via telefoonnummer 0655397705 of per e-mail: martijnvanomme@hotmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV De Goudwinde persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV De Goudwinde met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Goudwinde.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1HSV De Goudwinde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2HSV De Goudwinde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1HSV De Goudwinde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is en HSV De Goudwinde aangesloten is.
•verwerkers van HSV De Goudwinde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2HSV De Goudwinde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Goudwinde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Apeldoorn, mei 2018