Privacyverklaring HSV De Goudwinde

Verenigingsactiviteiten 

Als deelnemer van activiteiten welke door Hsv "De Goudwinde" worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met het door Hsv "De Goudwinde" registreren en/of publiceren van bijvoorbeeld de uitslagen van de activiteit (voornaam, achternaam, gevangen gewicht, behaalde plaats) op de website en/of de Habo 

Foto's 

Bij activiteiten welke door Hsv "De Goudwinde" worden georganiseerd worden geregeld foto's gemaakt. De foto's, welke in opdracht van Hsv "De Goudwinde" worden gemaakt, worden over het algemeen in openbare ruimtes (bijvoorbeeld aan de waterkant) gemaakt. Hsv "De Goudwinde" mag deze foto's uitsluitend gebruiken voor verenigingsdoeleinden. Hsv "De Goudwinde" heeft de mogelijkheid om deze foto's in bijvoorbeeld de Habo, of op de website van de vereniging te publiceren. Als deelnemer van activiteiten welke door Hsv "De Goudwinde" worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met de mogelijkheid van het publiceren van de foto's. Mochten er een of meerdere foto’s van u op de website staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels kenbaar te maken bij het secretariaat van de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen om de juiste foto(‘s) van de site te verwijderen.
De foto's welke in opdracht van Hsv "De Goudwinde" gemaakt en gepubliceerd zijn op onze website zijn eigendom van de vereniging en mogen op geen enkele voorwaarde zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Ingezonden Foto's 

Hsv "De Goudwinde" biedt haar leden de mogelijkheid aan om zijn/haar eigen foto(‘s) aan Hsv "De Goudwinde" beschikbaar te stellen om op de website van Hsv "De Goudwinde" te publiceren. Mochten er één of meerdere foto’s van u op de website staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat van de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen om de juiste foto(‘s) van de site te verwijderen.
PRIVACYVERKLARING VAN HSV De Goudwinde.

HSV De Goudwinde is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40122271. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Goudwinde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV De Goudwinde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij HSV De Goudwinde aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij HSV De Goudwinde (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2HSV De Goudwinde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(nummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 HSV De Goudwinde kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV De Goudwinde via telefoonnummer 0655397705 of per e-mail: martijnvanomme@hotmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV De Goudwinde persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV De Goudwinde met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Goudwinde.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV De Goudwinde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV De Goudwinde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 HSV De Goudwinde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is en HSV De Goudwinde aangesloten is.
• verwerkers van HSV De Goudwinde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop   gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV De Goudwinde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Goudwinde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Apeldoorn, mei 2018