Algemene voorwaarden VISpas

 

 

De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.
Algemeen

1. In de wateren genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zonder de vereiste VISpas, geeft geen enkel recht.

2. In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het langs de waterkant voorhanden hebben van meer dan twee volledig opgetuigde hengels is verboden). Alleen in die wateren waar een achter staat mag, indien men in het bezit is van de Derde hengeltoestemming, met drie hengels met alle wettelijk toegestane aassoorten worden gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4).

3. Nachtvissen is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van een toestemming van de visrechthebbende om te nachtvissen. Met de landelijke Nachtvistoestemming mag in de wateren met het symbool ’s nachts worden gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4). In wateren zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan of alleen toegestaan met een toestemming van de lokale visrechthebbende. Informeer hiervoor bij de bij het water genoemde hengelsportvereniging.

4. Nachtverblijf is alleen toegestaan in de wateren met het symbool (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4). Voor de andere wateren is onbekend of nachtverblijf is toegestaan en wordt voor de meest recente informatie verwezen naar de websites van de federaties of de APV van de gemeente waar het water in ligt.

5. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet of -- indien bestemd voor eigen consumptie of als aasvis -- direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).

6. Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in hetzelfde water. Tenzij anders vermeld, is het tijdelijk bewaren in een leefnet of bewaarzak in hetzelfde water toegestaan.

Het is verboden:

7. De gevangen vis te verkopen;
8. Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld;
9. Aal mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddelijk in hetzelfde water te worden teruggezet;
10. Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrecht hebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient men het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken;
11. De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag;
12. Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben;
13. Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden in bezit te hebben in de nabijheid van het water;
14. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
15. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;
16. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
17. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen;
18. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft;
19. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten;
20. Kampvuur te maken of te barbequeën.

In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.

Controle

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISPAS

Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen
van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze
documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het
betreffende water vermeld.

Bron: Sportvisserij Nederland